Seleccionar o máximo

Problema
Pide 5 números e selecciona cal deles é o máximo.

Análise
  • Introducimos o primeiro valor dado nunha variable e imos comparando todos os valores ata obter o máximo
Algoritmo
  • Bucle namentres (repetir en Scratch), condicional simple.
  • Variables: unha contador, outra para  gardar o valor máximo.

 

Solución proposta (lembra, non é única):

Diagrama de fluxo (Pseint) Scratch

diagrama

[Scratch: Máximo de 5 números]

Pseudocódigo (Pseint) Python 3

pseudo

python

[Repl.it: Máximo de 5 números ]

Exercicios

  1. Refacer o algoritmo anterior empregando o bucle for ...in range.
  2. Mellorar o programa para que poidamos escribir máis de 5 números (que se poida repetir a entrada de datos o número de veces que se diga ao principio)
  3. En lugar de decidir ao principio cantos números van ser empregar un valor centinela (por exempo, -99) para finalizar o proceso. Cando introduzamos ese valor o programa entende que xa non vai introducir máis datos e da o resultado.

 

Estruturas secuenciais Estruturas condicionais Estruturas iterativas: Bucles

Fizz Buzz Sumar impares Seleccionar o máximo

Clasificación deportiva Base de datos de temperaturas