Sumar impares

Problema
Sumar os números impares ata o 100.
Análise
  • Usamos o módulo para determinar se un nº é impar ou non
  • Alternativa: podemos gardar os nº e as sumas nunha lista

Para saber se ún nº é multiplo utilizamos o operador módulo. A mod B = 0 indica que A é múltiplo de B.

Algoritmo
  • Bucle namentres (repetir en Scratch), condicional simple
  • Variables: unha contador, outra para  gardar a suma

 

Solución proposta (lembra, non é única):

 

 

Diagrama de fluxo (Pseint) Scratch

diagrama

[Scratch: Suma de impares] (neste caso empregando unha lisa para sumar os valores intermedios)

Pseudocódigo (Pseint) Python 3

pseudo

python

 

 

Exercicios

  1. Escribir como vai ser a saída antes de executar o código. É dicir convértete no ordenador e segue as instrucións.
  2. Modificar o código para almacenar as sumas intermedias nunha lista.
  3. Fai un programa que cree unha lista con 5 números menores de 1000 ao chou. O programa deberá ensinarche os números que saíron e dicirche cal é o maior e cal é o menor de todos.

  4. Fai un programa que che pida unha lista de 5 nomes e os almacene nunha lista. Despois ordenar a lista alfabeticamente

  5. Cando estudiamos os condicionais fixemos o algoritmo para calcular se está ben o díxito de control. Refai o algoritmo para que se poida usar sexa cal sexa a lonxitude dos números da tarxeta de crédito.

Estruturas secuenciais Estruturas condicionais Estruturas iterativas: Bucles

Fizz Buzz Sumar impares Seleccionar o máximo

Clasificación deportiva Base de datos de temperaturas